Guy’s Diaries

2019 North American Tour

2019 European Tour

RRHOF

Studio Diary 2018

Studio Diary 2017

Tracker USA Tour 2015

Tracker European Tour 2015

Recording Tracker 2014

Privateering USA Tour 2013

Privateering European Tour 2013

Bob Dylan – MK USA 2012

Bob Dylan – MK Europe 2011

Recording Vicente Amigo ‘Tierra’ 2012

Recording Privateering 2011

Princes Trust Rock Gala 2010

Get Lucky Tour 2010

John Illsley Album 2010

Recording Natural Selection 2010

Recording Inamorata 2007

2001 STP Tour diary